OTWARTY KONKURS OFERT NA ZADANIA ZWIĄZANE Z PROFILAKTYKĄ SPOŁECZNĄ POPRZEZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OFERTY SPORTOWEJ ( W TYM WYDARZEŃ SPORTOWYCH) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY RÓWNIEŻ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z WYKARZYSTANIEM INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W GMK

REALIZOWANYCH W DNIACH 01.03-30.06.2024 R.

Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych jako Operator zadania działając na mocy zarządzenia Nr 562/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2024 w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w 2024 roku zadania publicznego w zakresie Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. pn. „Działania związane z profilaktyką społeczną poprzez zapewnienie dostępności oferty sportowej (w tym wydarzeń sportowych) dla dzieci i młodzieży również z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem infrastruktury sportowej w Gminie Miejskiej Kraków  – Regranting

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie realizacji działań związanych z profilaktyką społeczną poprzez zapewnienie dostępności oferty sportowej (w tym wydarzeń sportowych) dla dzieci i młodzieży również z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem infrastruktury sportowej w Gminie Miejskiej Kraków  w okresie od 01 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEWIDYWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Działania związane z profilaktyką społeczną poprzez zapewnienie dostępności oferty

sportowej (w tym wydarzeń sportowych)

dla dzieci i młodzieży również z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem infrastruktury sportowej w Gminie Miejskiej Kraków

1 248 000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Warunkiem udziału w konkursie i ubiegania się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego przez oferentów jest złożenie w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu, kompletnej i prawidłowo wypełnionej oferty, zgodnej z załączonym do ogłoszenia załącznikiem nr 2.
 3. Ponieważ środki finansowe przeznaczone na realizację zadań pochodzą ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2023 – 2026 zadania zgłoszone do regrantingu muszą przyczyniać się do promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspierania rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności.
 4. Każdy z Oferentów może złożyć maksymalnie jedną ofertę
 5. Każdy Oferent może wnioskować maksymalnie o 80 000,00 złotych
 6. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 7. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 8. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 9. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punków, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 10. Dofinansowanie nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania publicznego
 11. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z którymi Operator zawrze umowę na realizację zdania publicznego, nie mogą zlecić realizacji zadania publicznego innym organizacjom, niebędącym stroną umowy.
 12. W przypadku, gdy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, Operator oraz Oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania lub odstępując od jego realizacji.
 13. Kwota środków własnych Oferenta nie może być niższa niż 10 % (liczone w stosunku do kwoty wnioskowanej dotacji oferenta): środki finansowe co najmniej 1%, wkład osobowy co najmniej 9% (stawka godziny pracy wolontariusza nie wyższa niż 35.00 zł). Oferty niezawierające wymaganego minimalnego łącznego wkładu własnego finansowego i niefinansowego będą odrzucane jako niespełniające wymogów formalnych.
 14. Zadanie musi być realizowane z wykorzystaniem obiektów sportowych Gminy Miejskiej Kraków.
 15. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 16. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 17. Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.
 18. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
 19. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, organizacja sporządza sprawozdanie, zgodne z załączonym do ogłoszenia wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
 20. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania ( w odniesieniu do poszczególnych działań zaplanowanych w harmonogramie działań) w postaci uzupełnionego obligatoryjnie załącznika do oferty – załącznik nr 1.
 21. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ogłoszeniu rezultatów.
 22. Oferent jest zobligowany do wykazania w ofercie konkretnych działań jakie planuje przy realizacji zadania w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej i/lub informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).
 23. W przypadku nie dopełnienia przez oferenta wymogów wskazanych w pkt. 20 niniejszego ogłoszenia konkursowego, oferta zostanie odrzucona z powodu niespełnienia kryterium formalnego.
 24. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i niektórych innych ustaw (t. j. Dz.U. z2022 r. poz. 931 z późn. zm.) obowiązkowi umieszczania w wykazie podatników VAT prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej podlega numer rachunku rozliczeniowego podatnika podatku VAT. W związku z powyższym organizacje pozarządowe przystępujące do otwartych konkursów ofert, które są czynnymi podatnikami podatku VAT powinny posiadać aktualne informacje widniejące w wykazie podatników podatku VAT Krajowej Administracji Skarbowej.
 25. W przypadku wystąpienia np. siły wyższej, klęsk żywiołowych lub innych okoliczności niezależnych od Operatora, jak również w przypadku rezygnacji ze zlecania zadania publicznego Operator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zadania.
 26. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”
 27. Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z poźn.zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Termin i miejsce składania ofert

Po wypełnieniu ofertę należy podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji i złożyć wraz z KRS oraz statutem oferenta lub inną właściwą ewidencją oraz analizą ryzyka (załącznik nr 1) w terminie do dnia 29.02.2024 r. do godziny 16:30 w opieczętowanej kopercie opisanej: tytuł zadania, nazwa organizacji, kwota dotacji, w Hali 100-lecia KS Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 Kraków (pokój 2|07 – w godzinach 10:00 – 16:30)

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 7 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
 3. niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
 4. złożenia oferty po terminie
 5. złożenia oferty bez wymaganych załączników
 6. złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszenie konkursu, tj. np. przesłanie pocztą, faksem, drogą elektroniczną),
 7. złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
 8. złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony,
 9. złożenie oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
 10. złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
 11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
 12. brak wymaganego wkładu finansowego Oferenta,
 13. brak wymaganego wkładu osobowego Oferenta.
 14. barak analizy ryzyka
 15. przekroczenie limitu wnioskowanej kwoto dotacji.
 16. brak opisu działań w zakresie dostępności architektonicznej lub/i informacyjno – komunikacyjnej osobom ze specjalnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6-7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2040)
 17. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym na podstawie karty oceny formalnej stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
 18. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert nieformalnych.
 19. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym, zgodnie z kartą oceny merytorycznej stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, zawierającą kryteria oceny merytorycznej.
 20. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
 21. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
 22. kalkulację kosztów zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 23. proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne,
 24. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego
 25. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 26. rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych.
 27. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Operator zadania
 28. Dotacje udzielone przez Operatora zadania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do Operatora zadania.
 29. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
 30. nie zostanie złożona żadna oferta,
 31. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Informacje o konkursie

Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać u Operatora od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 15.00 pod nr tel. 537 069 031 w przypadku zagadnień dotyczących zasad konkursu, wypełniania formularza oferty i jej składania.

Dodatkowo pomoc przy wypełnianiu formularza oferty można uzyskać (po uprzedniej telefonicznej lub mailowej rezerwacji terminu konsultacji) w Hali 100-lecia KS CRACOVIA 1906 wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy al. Marszałka Ferdinanda Foch 40 w Krakowie tel. 537 069 031 lub e-mail: konkurs@halacracovii.pl

Konkurs ocenia Komisja konkursowa powołana przy ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w dniu 26.02.2024 w składzie:

 1. Dwóch przedstawicieli Operatora tj. Fundacji Centrum Inicjatyw Sportowych
 2. Dwóch przedstawicieli Referatu ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 3. Przedstawiciel wskazany przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wyniki  otwartego konkursu ofert, Operator zamieszcza niezwłocznie:

https://halacracovii.pl/konkurswyniki/

Załączniki do ogłoszenia konkursowego:

Ogłoszenia
Załącznik nr 1 – OCENA RYZYKAWersja edytowalna
Załącznik nr 2 – OFERTA  –  Wersja edytowalna 
Załącznik nr 3 – SPRAWOZDANIE
Załącznik nr 3.1 – NOTA KSIĘGOWA
Załącznik nr 4 – KARTA OCENY FORMALNEJ
Załącznik nr 5 – KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ
Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI
Załącznik nr 7 – PROCENTOWY PRZELICZNIK PUNKTÓW
Załącznik nr 8 – KARTA ZGŁOSZENIA DO KOMISJI KONKURSOWEJ