Sportowe pożegnanie lata 2023

Żegnamy lato na sportowo! Na uczestników czeka moc darmowych atrakcji w strefach sportowych gier i zabaw! Czekają na Was konkurencje dla dzieci i młodzieży, oraz drużyn dziecko + dorosły, a także zabawy z animatorem dla najmłodszych.

Wstęp jest darmowy!
Prosimy o zgłoszenie ilości chętnych osób do wzięcia udziału w wydarzeniu (w konkurencjach gier i zabaw).
Dla każdego uczestnika będzie przygotowany pamiątkowy upominek!

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej.

W programie:
- sportowe gry sprawnościowe
- mini turnieje w dyscyplinach: tenis stołowy, łucznictwo, karate, szermierka, koszykówka, piłka nożna
- gry i zabawy z animatorem dla najmłodszych
- malowanie twarzy
- kalambury

 

11:00 – start

11:15 – wspólna rozgrzewka

11:30 – start stref sportowych gier i zabaw

15:30 – rozdanie pamiątkowych nagród i upominków

16:00 - zakończenie

Kontakt z organizatorem:
tel. 570 495 122

miejsce: Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych
al. Marszałka F. Focha 40
30-119 Kraków

dla uczestników wydarzenia na czas jego trwania parking przy hali będzie darmowy
wjazd na parking przy hali na hasło: pożegnanie wakacji
(dzwonić przez interkom do ochrony)

Formularz zgłoszenia

Prosimy o zadeklarowanie liczby osób chcących wziąć udział w Sportowym Pożegnaniu Lata.
Wiedzę tę wykorzystamy do przygotowania upominków dla Uczestników 🙂

Pamiętajcie, że będą konkurencje drużynowe! Rodzice, starsze rodzeństwo, dziadkowie, ciocie i wujkowie również są zaproszeni - wystarczy zadeklarować obecność! 🙂

WAŻNE!!!
Jeśli formularz po naciśnięciu "Wyślij" zniknie - oznacza to, że został poprawnie wysłany 🙂
Jeśli kółko ładowania nie znika - oznacza to, że zgłoszenie nie zostało wysłane 🙁
wtedy:
- zmień przeglądarkę na Chrome lub Bing
- wyślij treść zgłoszenia na ab@halacracovii.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wydarzenia.
Administratorem w/w danych osobowych jest Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych z siedzibą w Krakowie przy al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-111 Kraków. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby lub pod przez e-mail: mkr@halacracovii.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji organizowanego przez nas wydarzenia sportowego, w tym także w celu realizacji obowiązków księgowo – rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zadeklarowania wzięcia udziału w wydarzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na naszej stronie www.halacracovii.pl w zakładce „kontakt”.

Regulamin "Sportowe pożegnanie wakacji 2023"

REGULAMIN WYDARZENIA
„Sportowe pożegnanie lata 2023”

23 września 2023r.

Organizator:

Organizatorem wydarzenia „Pożegnanie Lata Na Sportowo 2023” zwanego dalej „Wydarzeniem” jest:
Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych
z siedzibą:
Marszałka F. Focha 40
30-119 Kraków
biuro@halacracovii.pl

 Miejsce i termin Wydarzenia:

 1. Miejsce: Hala 100-lecia KS Cracovia 1906 wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Marszałka F. Focha 40, 30-119 Kraków
  zwane dalej „Halą”
 2. Termin: 23 września 2023r. (sobota) w godz. 11.00- 16.00

Ogólne postanowienia Regulaminu Wydarzenia:

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Wydarzenia w dniu 23 września 2023 r. w godzinach od 11:00 do 16:00.
 2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Wydarzenie.
 3. Każdy uczestnik Wydarzenia ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie osoby biorące udział w Wydarzeniu są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Hali.
 5. Każdy Rodzic/Opiekun Prawny/Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.
 6. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania przez nie z urządzeń i sprzętu sportowego oraz zasad korzystania z atrakcji przygotowanych przez organizatora.

 Zasady porządkowe obowiązujące podczas Wydarzenia:

 1. Wydarzenie ma charakter otwarty.
 2. Wstęp na Wydarzenie jest bezpłatny.
 3. Uczestnicy powinni zadeklarować udział wypełniając formularz zamieszczony na stronie https://halacracovii.pl/2309-2.
 4. Osoby małoletnie uczestniczą w Wydarzeniu u na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (Rodziców/Opiekunów Prawnych).
 5. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych na tej imprezie.
 6. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Hali, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora oraz służb porządkowych.
 7. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren Hali czasie trwania Wydarzenia.
 8. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.
 9. Opiekun Prawny, Rodzic ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy uczestnik Wydarzenia wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich w trakcie Wydarzenia.
 10. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Wydarzenia i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie Hali.
 11. Uczestnicy Wydarzenia mają prawo korzystać z pomieszczeń sanitarnych.
 12. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia.
 13. Zakazuje się:
  a) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy
  b) niszczenia mienia
  c) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, materiałów pożarowo niebezpiecznych
  d) palenia papierosów, oraz e-papierosów
  e) przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu
  f) wzniecania ognia
  g) poruszania się wszelkimi pojazdami, rowerami, hulajnogami, rolkami itp.
  h) tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych,
 14.  Organizator zapewnia pomoc przedmedyczną.

Zasady korzystania z atrakcji, konkursów i konkurencji sportowych podczas Wydarzenia:

 1. Uczestnicy Wydarzenia mają prawo do korzystania ze wszystkich atrakcji przewidzianych w programie oraz do wzięcia udziału w organizowanych konkursach i zawodach.
 2. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i konkurencji sportowych przeprowadzanych w czasie trwania Wydarzenia.

Ochrona danych osobowych:

 1. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy Organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 1. Udział w Wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestracje wizerunku.
 2. Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO):
  a) administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Centrum Inicjatyw Sportowych z siedzibą przy al. Focha 40, 30-119 w Krakowie,)
  b) Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej zwanej "Sportowe Pożegnanie Lata 2023" na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO,
  c) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą również wykorzystywane w celach marketingowych,
  d) posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  e) masz prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia (dobrowolnie) z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowotelewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie.

Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podjęcia z mocą obowiązującą od 23 Września 2023r.